Aaron, Jane


River DA – USA
Lake DA – USA
Next to song DA – USA
X song DA – USA
In Plain sight DA 3′ (Venezia’79) 1977 – USA
Interior designs DA 5′ 1980 – USA
Remains to be seen DA 5′ 1982 – USA
Traveling light DA 2′ 1985 – USA
Set in motion DA 4′ 1987 – USA
Academy Leader variations DA 1987 – USA
This time around DA 1989 – USA